Regoli tal-privatezza

Il-websajt hija miżmuma u ġestita mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ta’ Malta (NSO).

 

Ġenerali

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data 2018 (Kap 586 tal-Liġijiet ta’ Malta) jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali kemm jekk miżmuma b’mod elettroniku jew f’forma manwali. L-NSO huwa stabbilit li jikkonforma bis-sħiħ mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data kif stipulati f’leġiżlazzjoni bħal din dwar il-protezzjoni tad-data.

 

 

Data Personali Miġbura u GDPR

L-NSO huwa responsabbli għall-ġbir, kumpilazzjoni, analiżi u pubblikazzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ informazzjoni statistika u kwistjonijiet relatati. L-NSO huwa għal darb’oħra fdat biex iwettaq iċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar skont l-Att dwar iċ-Ċensiment (Kap. 118 tal-Liġijiet ta’ Malta) proġett mifrux mall-pajjiż kollu li jsir kull 10 snin.
Id-Direttur Ġenerali tal-NSO ġie maħtur Uffiċjal taċ-Ċensiment bis-setgħa li jitlob kull data li jqis neċessarja għaċ-Ċensiment inkluż aċċess għar-rekords pubbliċi u jagħti setgħa ta’ dħul lill-enumeraturi li jiġbru d-data.

 

L-Att dwar iċ-Ċensiment ipoġġi obbligu legali fuq il-persuni kollha mitluba biex jipprovdu informazzjoni u jagħti s-setgħa lill-enumeraturi biex jiġbru l-informazzjoni meħtieġa. Il-GDPR, fl-Artikolu 6 jirrikonoxxi ‘obbligu legali’ bħala bażi għall-ġbir ta’ data personali u dan jippermetti lil NSO jiġbor id-data kollha meħtieġa għaċ-Ċensiment. Madankollu, l-NSO għandu jiżgura li d-data tiġi ttrattata skont il-prinċipji stabbiliti fil-GDPR.

 

L-informazzjoni kollha pprovduta matul il-proġett taċ-Ċensiment, għandha tkun ittrattata bħala kunfidenzjali u r-rapporti kollha, sommarju ta’ statistika u pubblikazzjonijiet b’konnessjoni maċ-Ċensiment ma jista’ jkun fihom l-ebda waħda mid-dettalji inklużi fi kwalunkwe prospett individwali hekk irranġat biex jippermetti lil kwalunkwe persuna tidentifika xi dettalji hekk ippubblikati bħala partikolaritajiet relatati ma’ kwalunkwe persuna individwali (Art. 7 (2) tal-Att dwar iċ-Ċensiment).

 

L-NSO, imwaqqfa bl-Att tal-Awtorità tal-Istatistika ta’ Malta, fl-operazzjonijiet ta’ kuljum tagħha għandha l-għan li tikkonforma mal-leġislazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-istatistika kemm nazzjonali kif ukoll Ewropea. Il-prinċipji li bihom l-NSO tipproċessa d-data personali, huma stabbiliti fil-Politika tal-Protezzjoni tad-Data Personali, li tindika r-responsabbiltajiet tal-uffiċjali tal-istatistika tagħha. L-NSO jimplimenta proċeduri fiżiċi, elettroniċi, maniġerjali u dixxiplinarji xierqa li jipproteġu l-informazzjoni minn aċċess mhux awtorizzat, il-manutenzjoni tal-eżattezza tad-data u l-użu xieraq tal-informazzjoni. Id-data hija mmaniġġjata fuq il-bażi ta’ ħtieġa li tkun taf u s-settijiet tad-data jiġu aċċessati biss mill-uffiċjali skont il-ħtiġijiet meħtieġa.

 

Dawn il-prattiki jintużaw ukoll fil-proċess taċ-Ċensiment 2021.

 

L-Att dwar iċ-Ċensiment jobbliga lill-uffiċjali kollha li jaħdmu fuq iċ-Ċensiment biex jagħmlu ġurament ta’ segretezza. Il-ġurament ipoġġi responsabbiltà legali u kriminali fuq l-uffiċjali biex jagħmlu użu xieraq tad-data li qed tiġi ttrattata u biex jiżguraw li tinżamm il-kunfidenzjalità.

 

L-iskopijiet, il-metodi, il-limitazzjoni tal-ħażna u l-perjodu taż-żamma tad-data personali għandhom ikunu konsistenti mal-Klassifikazzjoni tal-Informazzjoni u l-Proċedura tal-Immaniġġjar u mal-Politika taż-Żamma tad-Data. L-eżattezza, l-integrità, il-kunfidenzjalità u r-rilevanza ta’ data personali bbażata fuq l-iskop tal-ipproċessar għandhom dejjem jinżammu. Mekkaniżmi ta’ sigurtà adegwati mfassla biex jipproteġu d-data personali għandhom jintużaw biex jipprevjenu li data personali tkun misruqa, użata ħażin jew abbużata, u tipprevjeni ksur ta’ data personali. Tali miżuri huma deskritti fi ħdan il-Politika ta ’Anonimizzazzjoni u psewdonimizzazzjoni.

 

Meta l-NSO jsir jaf bi ksur suspettat jew attwali ta’ data personali, id-DPO jwettaq investigazzjoni interna sabiex jittieħdu miżuri ta’ rimedju xierqa fil-ħin, skont il-Proċedura ta’ Rispons u Notifika ta’ Ksur ta’ Data. Fejn ikun hemm xi riskju għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data, l-NSO jinnotifika lill-Kummissarju rilevanti għall-Protezzjoni tad-Data mingħajr dewmien żejjed u, meta possibbli, fi żmien 72 siegħa.

 

L-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data tal-NSO jista’ jiġi kkuntattjat fuq:
Dr Sarah Jane Meli
Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika
Lascaris, Belt Valletta VLT 2000
Telefon: 25997000
Email: nso@gov.mt

 

Cookies
L-NSO huwa impenjat li jkun kompletament trasparenti u jipprovdilek l-informazzjoni meħtieġa dwar l-użu tal-cookies meta żżur din il-websajt. Aħna nagħmlu ħilitna biex ma niġbru l-ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tipprovdihiex volontarjament permezz tal-formoli online.

 

X’inhu cookie?
Cookie hija biċċa żgħira ta’ data li websajt titlob lill-browser tiegħek biex jaħżen bħala frażi fuq il-hard disk tal-kompjuter tiegħek. Il-cookies kollha huma ssettjati b’dati ta’ skadenza li jiddeterminaw kemm idumu preżenti fuq il-browser tiegħek. Ġeneralment, il-cookies jistgħu jitneħħew awtomatikament wara li d-data ta’ skadenza jew inkella jistgħu jitħassru manwalment mill-utent.
Tista’ tħassar il-cookies kollha li diġà huma fuq it-tagħmir tiegħek billi tħassar l-istorja tal-browsing tiegħek. Il-cookies mill-websajts kollha li żort se jitneħħew. Madankollu, kun af li tista’ wkoll titlef xi informazzjoni issevjata bħal dettalji ta’ login issevjati u preferenzi tas-sit.

 

Kontenut inkorporat minn websajts oħra

Uħud mill-paġni tagħna juru kontenut minn websajts esterni (eż. You tube, Facebook, u LinkedIn). Kontenut inkorporat minn websajts oħra jġib ruħu bl-istess mod bħallikieku l-viżitatur żar il-websajt l-oħra.

 

Kwalunkwe tibdil fir- Regoli ta’ Privatezza jiġi stazzjonat hawn.

Skip to content